حسین شاهوردی
دانشیار
دانشکده مهندسی هوافضا
گروه آموزشی سازه‌های هوافضایی- مکانیک پرواز و کنترل

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
h_shahverdiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
849