معصومه حق بین نظرپاک
استادیار
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
haghbinaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
454