محمدرضا حاج محمدی
استادیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hajmohammadiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
30
ارجاعات (Scopus):
1848