سیدحسین امیرشاهی
استاد
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hamirshaaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
17
ارجاعات (Scopus):
843