غلامرضا هوائی
استادیار
پژوهشکده فناوریهای نو
مرکز تحقیقات سازه و زلزله

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
havaeiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
2
ارجاعات (Scopus):
11