حسین حسنی
دانشیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
hhassaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
16
ارجاعات (Scopus):
1205