مهدی ایران نژاد
دانشیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
iranajadaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
29
ارجاعات (Scopus):
2622