داود ایرانشاهی
دانشیار
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
iranshahiaut.ac.ir
شماره تماس:
+98 21 64543189
h-index (Scopus):
22
ارجاعات (Scopus):
1675