کورش شهریار
استاد
دانشکده مهندسی معدن
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
k.shahriaraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
32
ارجاعات (Scopus):
3167