علی کارگری
دانشیار
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی طراحی فرآیند

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
kargariaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
36
ارجاعات (Scopus):
4333