سیدامیر کاشی
مربی
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی الکترونیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
kashiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
3
ارجاعات (Scopus):
29