علی اصغر کت باب
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
katbabaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
23
ارجاعات (Scopus):
1887