همایون کتیبه
دانشیار
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
katibehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
301