منوچهر خراسانی
استادیار
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع رنگ

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
khorasani.maut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
651