سیاوش خرسندی
دانشیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی معماری و شبکه های کامپیوتری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
khorsandiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
528