مسعود لطیفی
استاد
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی پوشاک و مدیریت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
latifiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
29
ارجاعات (Scopus):
2725