محمد احمدی
استادیار
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
m.ahmadyaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):