محمدرضا خرسند موقر
دانشیار
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
m.khorsandaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
97