محمد رحمانی
دانشیار
دانشکده مهندسی شیمی
گروه آموزشی ترموسینیتیک و پدیده های انتقال

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
m.rahmaniaut.ac.ir
شماره تماس:
64543198 21 98+
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
369