محمد شریفی
دانشیار
دانشکده مهندسی نفت
گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
m_sharifiaut.ac.ir
شماره تماس:
0098-2164545181
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
929