فرح مرصوصی
استادیار
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک کاربردی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
marsusiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
9
ارجاعات (Scopus):
190