محسن بهرامی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی طراحی جامدات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mbahramiaut.ac.ir
شماره تماس:
+982164543400
h-index (Scopus):
25
ارجاعات (Scopus):
2156