مهدی رفیع زاده
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمریزاسیون

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mehdiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
1038