مریم فانی
استادیار
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mfaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
554