حمید میرزاده
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
گروه آموزشی صنایع پلیمر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mirzadehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
50
ارجاعات (Scopus):
8237