حمید میرزاده
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mirzadehaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
41
ارجاعات (Scopus):
5457