محمد کریمی
استاد
دانشکده مهندسی نساجی
گروه آموزشی شیمی نساجی و علوم الیاف

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mkarimiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
24
ارجاعات (Scopus):
2135