محمدجعفر کرمانی
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mkermaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
26
ارجاعات (Scopus):
2352