محمدرضا میبدی
استاد
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
mmeybodiaut.ac.ir
h-index:
36
شماره تماس:
ارجاعات:
4546