سیدمحمد موسوی خوئی
دانشیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی فرآیندهای ساخت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mmousaviaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
16
ارجاعات (Scopus):
796