نادر منتظرین
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mntzrnaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
533