ناصر محمدی
استاد
دانشکده مهندسی پلیمر
گروه آموزشی صنایع پلیمر

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mohamadiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
20
ارجاعات (Scopus):
1072