مصطفی حقیر چهرقانی
استادیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
mostafa.chehreghaniaut.ac.ir
h-index:
شماره تماس:
ارجاعات: