مصطفی حقیر چهرقانی
استادیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mostafa.chehreghaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
8
ارجاعات (Scopus):