مهدی رستمی
استادیار
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی محض

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mrossaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
4
ارجاعات (Scopus):
75