سیدمصطفی صفوی همامی
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
msafaviaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
6
ارجاعات (Scopus):
125