مهران سلیمان فلاح
دانشیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت رزومه English
پست الکترونیک:
msfallahaut.ac.ir
h-index:
5
شماره تماس:
ارجاعات:
121