مهران سلیمان فلاح
دانشیار
دانشکده مهندسی کامپیوتر
گروه آموزشی نرم افزار

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
msfallahaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
148