مسعود شفیعی
استاد
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی کنترل

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mshafieeaut.ac.ir
شماره تماس:
021-64543310
h-index (Scopus):
18
ارجاعات (Scopus):
1066