حامد نفیسی
استادیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی قدرت

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
nafisiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
14
ارجاعات (Scopus):
537