فرهاد آزادی نمین
استادیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
namin_farhadaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
5
ارجاعات (Scopus):
118