نادر پروین
استاد
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
nparvinaut.ac.ir
شماره تماس:
+9821 64542911
h-index (Scopus):
31
ارجاعات (Scopus):
3644