مرتضی قلی اصانلو
استاد
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی استخراج معدن

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
osanlooaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
22
ارجاعات (Scopus):
1300