پریسا ده خدا
دانشیار
دانشکده مهندسی برق
گروه آموزشی مخابرات

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
pdehkhodaaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
15
ارجاعات (Scopus):
873