مجید عبدوس
استاد
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
phdabdouss44aut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
41
ارجاعات (Scopus):
5985