رضا کریمی
استادیار
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
(پیشکسوت)

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
r.karimi13aut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
7
ارجاعات (Scopus):
184