حمیدرضا رمضی
استاد
دانشکده مهندسی معدن
گروه آموزشی اکتشاف معدن و فرآوری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ramaziaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
438