محمدرضا رازفر
استاد
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی ساخت و تولید

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
razfaraut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
21
ارجاعات (Scopus):
1237