مصطفی رستمی
دانشیار
دانشکده مهندسی پزشکی
گروه آموزشی بیومکانیک

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
rostamiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
12
ارجاعات (Scopus):
579