صادق فیروزی
دانشیار
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
گروه آموزشی تولید و سنتز مواد

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
s.firooziaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
526