سعیده مزینانی
استادیار
پژوهشکده فناوریهای نو
پژوهشکده فناوری های نو

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
s.mazinaniaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
25
ارجاعات (Scopus):
2588