سعیده سرآبادانی تفرشی
استادیار
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
s.s.tafreshiaut.ac.ir
شماره تماس:
982164545892
h-index (Scopus):
10
ارجاعات (Scopus):
365