سعید طالبی
دانشیار
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
گروه آموزشی فیزیک عمومی

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
sa.talebiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
16
ارجاعات (Scopus):
655